تکمیل ظرفیت بعضی از کدهای مهندسی
طبق آخرین آمار منتشر شده از سیستمSkill Select ظرفیت کد گروه 2335 که شامل گروه مهندسین مکانیک، صنایع و تولید می گردد و همچنین Electrical Engineer هابرای سال مالی جاری تکمیل گردیده است.

اعلام لیست جدید هزینه های رسیدگی به پرونده ها از جانب اداره مهاجرت دولت استرالیا
بر اساس قانون بودجه سال مالی 2017 -2018 میلادی، دولت استرالیا اقدام به اعمال تغیراتی در هزینه های رسیدگی به پرونده های متقاضیان در اداره مهاجرت دولت استرالیا نموده است که از

لیست مشاغل استرالیا
ازتاریخ 19 اپریل 2017 لیست مشاغل مورد نیازاسترالیا به شرح ذیل تغییرخواهد نمود.

اطلاعیه انجمن مهندسین استرالیا
اطلاعیه انجمن مهندسین استرالیا : از تاریخ یکم جولای سال 2017 هزینه رسیدگی به پرونده های ارزشیابی مهارتجهت ویزاهای اقامتی تغییر خواهد نمود.

تکمیل ظرفیت دو گروه از مشاغل موجود در لیست SOL
مشاغل اعلام شده در ذیل به سقف مورد نیاز خود در سال مالی2017-2016 رسیدند و این بدان معنی است که جهت مشاغل مندرج در ذیل تا ابتدای جولای سال 2017 میلادی دعوت نامه ای برای زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی صادر نخواهد شد و متقاضیانی که این تخصص ها را دارند بایستی تا دهم تیر ماه 96 منتظر اعلام ظرفیت جدید از جانب اداره مهاجرت دولت استرالیا باشند.

تعطیلات نوروزی
خوشحالیم که نوروز بهانه ایست تا در غیابمان از دیدار، به شما سلام کنیم.

سازمان مهندسین استرالیا
اطلاعیه جدید سازمان مهندسین استرالیا 25ژانویه 2017اعلام شده است که به دلیل افزایش غیر قابل پیش بینی متقاضیان در تعطیلات سال نو میلادی، زمان بررسی مدارک از طریقFast Trackبه 26 روز افزایش یافته است.

الزام ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای شخص اسپانسر کننده

انجمن کامپیوتر استرالیا

انجمن مهندسین استرالیا
به دلیل همزمانی با تعطیلات پایان سال میلادی، پرونده متقاضیانی که دربازه زمانی پنجم دسامبر 2016 تا سی و یکم ژانویه 2017 از سیستم Fast Track استفاده خواهند نمود